โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2020

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 5 2 0 0
2020 การใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 คำอธิบายในรายการอาหารของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารไทยภายใต้สัญลักษณ์ ‘Thai SELECT Premium’ ในสหราชอาณาจักร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การศึกษาตามแนวทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูลในภาษาอังกฤษในนิตยสารโลจิสติกส์: ความถี่ ค่าความน่าจะเป็นของคำที่เขียนเรียงกัน และคำปรากฏร่วม หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2020 บทความวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ที่เขียนโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา: เราสามารถเรียนรู้อะไรจากโปรแกรมคลังข้อมูลภาษา หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2020 การวิเคราะห์ความต้องการทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (พนักงานนวด พนักงานต้อนรับและผู้จัดการ) ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้หน่วยงาน 1 0 0 0
2020 การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนิสิตไทยผ่าน Google Apps for Education (GAFE) ในยุคดิจิทัลภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2020 ความแตกต่างของคลื่นไฟฟ้าสมองขณะพักหลังการฝึกกิจกรรมติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่ในเด็กปฐมวัย ผู้ร่วมวิจัย เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0