โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2016

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 3 0 0
2016 การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของผู้ประกอบการตามชายหาดในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2016 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในรูปของเงินลงทุนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2016 ความพึงพอใจของนิสิตต่องานแสดงบทบาทสมมุติ การปฏิบัติการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2016 การพัฒนาคำศัพท์อาหารภาษาอังกฤษตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของนิสิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0