โครงการวิจัยสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2017

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 4 0 0
2017 สัมฤทธิผลของการบูรณาการเพลงในฐานะเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมคำศัพท์ กรณีศึกษา:นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นภาษาต่างประเทศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2017 กลยุทธ์ที่ใช้ในการอ่านเชิงวิชาการของนิสิตไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 กลยุทธ์การอ่านของนิสิตไทย การใช้โมเดลการอ่านแบบล่างขึ้นบน แบบบนลงล่างสำหรับการอ่านเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2017 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในความเรียงภาษาอังกฤษของนิสิตในมหาวิทยาลัยไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0