โครงการวิจัยสำนักงานอธิการบดี ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 0 0 0
2020 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสำรวจระยะไกลและ Eddy Covariance เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ในการตรวจติดตามการใช้น้ำ และความเครียดของข้าวที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมในระดับแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 โครงการพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยการตัดสินใจเลือกระดับอุณหภูมิ แสง และความเข้มข้นของ CO2 ที่เหมาะสมในการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืช ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบติดตามสุขภาพทางสรีรวิทยาของทุเรียด้วยดัชนีสเปกตรัมเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดการดอกและการผสมเกสรทุเรียด้วยฐานข้อมูลเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การจัดการสมดุลของใบและผลอย่างแม่นยำเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2020 การผลิตไบโอดีเซลด้วยเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำมันปาล์มดิบคุณภาพต่ำของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 2020 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2020 การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน ผู้ร่วมวิจัย องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0