การผลิตมัลติเพิลอิมัลชันที่มีผิวสัมผัสหลายชั้นเพื่อเอ็นแคปซูเลทสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

Publish Year International Conference 1
2014 exMr. Nattapong Prichapan, inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Effect of Emulsifiers on Properties and Stability of Water?In?Rice Bran Oil?In?Water (W/O/W) Emulsions", 18TH WCCN 2014 WORLD CONGRESS ON CLINICAL NUTRITION, 1 - 3 ธันวาคม 2014, อุบลราชธานี ประเทศไทย