การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวโดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมาย

Publish Year National Journal 1
2009 exรัตนา ลาสุข, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การรวมยีนต้านทานโรคในมะเขือเทศพันธุ์ P502 และสีดาทิพย์ 3 โดยใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายช่วยคัดเลือก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 20-22