การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบระหว่างหนอนไหมพันธุ์สร้างเส้นไหมยาวกับพันธุ์สร้างเส้นไหมสั้น