การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการสำรวจปริมาตรไม้สักด้วยโดรน