การพัฒนาวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมทรีเพื่อหาปริมาณไนไตรท์ด้วยสีย้อมเอโซชนิดใหม่