การหาคุณสมบัติเฉพาะของโครงสร้าง 2 ชั้นของอนุภาคนาโนบิสมัทเทลลูไรด์และคอปเปอร์เทลลูไรด์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีราคาถูก