การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิดไมโครแซตเทลไลต์สำหรับการทดสอบความเป็นพ่อ-แม่-ลูกของไก่พื้นเมืองของไทย (ไก่ชน)

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "การเลือกเครื่องหมายไมโครแซตเทลไลต์สำหรับการทดสอบความเป็นพ่อ-ลูกของไก่ชนไทย", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย