การศึกษาผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาที่ถูกเจือด้วยเบอริเลียมด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิสต์พรินซิเพิล