การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดินและผลผลิตข้าวโพดหวาน