การศึกษาสารประกอบเพื่อต้านโปรตีนนิวคลีโอแคปซิสของไวรัส PEDV ในสุกร

Publish Year International Journal 1
2017 exน.ส.นิภาพร ดีใจ, exดร.เยาวลักษณ์ มะปราง รสหอม, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "Antiviral Compounds Against Nucleocapsid Protein of Porcine Epidemic Diarrhea Virus", Animal Biotechnology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน 2017, หน้า 120-130
Publish Year International Conference 1
2013 exNipaporn Deejai, exดร.วรัญญู พูลเจริญ, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, "CLONING AND EXPRESSION OF PRRSV GP5 ENVELOPE PROTEIN IN PROKARYOTIC EXPRESSION SYSTEM", 8th International Symposium of the Protein Society of Thailand. , 5 - 7 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย