การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ