การวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยการตรวจวัดจากภาคพื้นดินและดาวเทียม

Publish Year International Journal 4
2020 exอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Long-Term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Observations of atmospheric carbon monoxide and formaldehyde in Thailand using satellites", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ Special 1, มกราคม 2020, หน้า 18-25
2019 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTharinee Boonmee, "Analysis of Tropospheric Nitrogen Dioxide Using Satellite and Ground Based Data over Northern Thailand", Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 19-35
2018 inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Long-term assessment of carbon monoxide using MOPITT satellite and surface data over Thailand", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 132-139
Publish Year National Journal 1
2021 exพิชาวรรณ พึ่งสำราญ, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimating Particulate Matter Concentrations in Central Thailand Using Satellite Data", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 5
2021 exพิชาวรรณ พึ่งสำราญ, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Model Development for Estimating Ground Level Particulate Matter For Central Thailand Using Satellite Data", The 1st International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (1st ICSTI-MJU), 19 มีนาคม 2021, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exนางสาวอังสุมาลย์ ยิ้มละม้าย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Long-term Assessment of Daily Atmospheric Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวทิพย์วดี เมฆะอำนวยชัย, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Observations of Atmospheric Carbon Monoxide and Formaldehyde in Thailand Using Satellites", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exTharinee Boonmee, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal variability of NO2 using satellite observation over Thailand", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPornpimon Wongkaewsakul, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Satellite Observed Data of Aerosol Optical Depths and Fire Hotspots over Thailand", The 5th International Conference on Engineering, Energy and Environment, 1 - 3 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 exชยานินทร์ จาวรุ่งฤทธิ์, inดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการประมาณค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63, 17 ธันวาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย