การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติทางโครงสร้างและเคมีไฟฟ้าของวัสดุผสมระหว่างกราฟีนและสารประกอบ layered double hydroxide เพื่อนำไปใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด