การประเมินผลการใช้ Bacillus thuringiensis israelensis ในแหล่งเพาะพันธุ์ธรรมชาติของยุงเพื่อการควบคุมยุงในฟาร์มสุกร