องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย