การศึกษาสมบัติเชิงแสงของผลึกอลูมิเนียมออกไซด์ชนิดอัลฟาด้วยวิธีการคำนวณแบบเฟิส์ตพรินซิเพิล