การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง Ag3AsO4 และการปรับช่องว่างแถบพลังงาน โดยใช้การคำนวณแบบไฮบริดฟังก์ชันนอลของความหนาแน่น