การเร่งการพัฒนารากในระยะตั้งตัวของสับปะรด

Publish Year National Journal 2
2016 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 12-17
2015 exธนากร บุญกล่ำ, exวรรณวิษา ผ่องน้อย, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของออกซินต่อการเกิดรากของหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 suppl, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 853-856
Publish Year National Conference 2
2016 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, exวรรณวิษา ผ่องน้อย, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "อิทธิพลของออกซินต่อการเกิดรากของหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย