การสังเคราะห์อนุภาคนาโน Rh/CeO2 ด้วยไมโครเวฟและนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากปฏิกิริยาสตรีมรีฟอร์มมิง