การสร้างกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมและแคทลียาต้านทานโรคไวรัสดอกด่าง โดย RNAi Technology

Publish Year International Journal 1
2015 exWuthipong Pangjai, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Variable amino acid sequences in the S-loop and target binding site of vegetative actin in flowers of the Ascocenda orchid", Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology , ปีที่ 24(4), ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 408-416
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "การสร้างกล้วยไม้หวายต้านทานไวรัสยอดบิดด้วยเทคนิคสมัยใหม่", ข่าวสารเกษตรศาสตร์ Kasetsart Extension Journal, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2013 - มกราคม 2014, หน้า 31-41
Publish Year International Conference 1
2014 exK.Bhinija, exC.Srisomsap, exD.Chokchaichamnankit, exJ.Svasti, exS.Mongkolsuk, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Proteomic Profiles Generated from Polysaccharide Rich Tissue of Orchids.", The 2nd International Orchid Symposium IOS2014 , 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย