การวิเคราะห์ปัจจัยหลักของแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญ และการจัดการระบบนิเวศเพื่อลดปัญหาแมลงศัตรูพืชในข้าวโพด

Publish Year National Conference 2
2015 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนายชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์, "ผลของการจัดระบบนิเวศการปลูกข้าวโพดต่อแมลงในข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 5 - 7 สิงหาคม 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, exชาญณรงค์ ตั้งคณาทรัพย์, exเสาวนีย์ ฝัดศิริ, "การจัดการระบบนิเวศข้าวโพดหวานและความหลากหลายของแมลง", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครังที่ 6, 24 - 25 กรกฎาคม 2014, เมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย