การกระจายและเอกลักษณ์ของสมาชิกในความสัมพันธ์เวียนเกิดอันดับสอง

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Lucas p-triangle", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2016, หน้า 797-803
2015 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Lucas p-matrix", International Journal of Mathematical Education in Science and Technology , ปีที่ 46, ฉบับที่ 8, เมษายน 2015, หน้า 1228-1234
2014 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Alternating sums of reciprocal generalized Fibonacci numbers", SpringerPlus, ปีที่ 3, ฉบับที่ 485, สิงหาคม 2014