ผลของอะเดลโฟพาราไซด์ต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ปริมาณและคุณสมบัติวุ้นของสาหร่ายข้อ Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of the photosynthetic efficiency, agar yield, and properties of Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) with and without adelphoparasite", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2018, หน้า 149-157
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐนันท์ สร้อยทรัพย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "Chemical Characterization and Biological Activity of Sulfated Polysaccharide from Thai Agarophyte", China-Japan-Korea and Southeast Asia Joint Symposium on “Advance processing Technology and Safety Control of Aquatic Products” , 12 - 14 พฤษภาคม 2014, Quingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน