การศึกษาบทบาทของแมลงผสมเกสรต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืชป่าดิบเขา

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของแมลงผสมเกสรในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ต่างกัน", การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ "การป่าไม้เพื่อสังคม", 6 - 8 มีนาคม 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย