การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, ex Ms. Srisakul Trakarnpaiboon, "Effect of Rhizopus oryzae inoculum types on Lactic Acid Production from Cassava Starch in Airlift Fermenter", The 4th Regional AFOB Symposium 2013 bioenergy, biorefinery and beyond, 17 - 19 มกราคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย