ผลกระทบทางชีววิทยาของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) ที่มีต่อหอยโข่งพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย (Pila spp.)

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exThepbodee Sumpan, "Environmental Tolerance of Invasive Golden Apple Snails (Pomacea canaliculata, (Lamarck, 1822)) and Thai Native Apple Snails (Pilascutata, (Mousson, 1848))", Tropical Ecology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 347-355
2014 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exThepbodee Sumpan, "The potential ecological impact of the exotic snailPomacea canaliculata on the Thai native snail Pila scutata", ScienceAsia, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2014, มีนาคม 2014, หน้า 11-15
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exเทพบดี สัมพันธ์, "Comparison of Environmental Tolerance between Invasive Golden Apple Snails(Pormacea canaliculata) and Thai Apple Snails (Pila) in Different Water Qualities", the second EnvironmentAsia International Conference, 15 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exเทพบดี สัมพันธ์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะการแก่งแย่งของหอยเชอรี่ (Pormacea canaliculata) ต่อการเจริญเติบโตของหอยโข่งพื้นเมือง (Pila ampullacea) ของประเทศไทย", งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14, 22 กุมภาพันธ์ 2013, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย