การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในระบบนิเวศป่าไม้: ภาคเหนือของประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exBudsabong Kanchanasaka, exHolger Kreft, "Assessing potential effects of land use and climate change on mammal distribution in northern Thailand", Wildlife Research, ปีที่ 41, ฉบับที่ 6, มีนาคม - พฤษภาคม 2015, หน้า 522-536
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exChimchome, V, exPattanavibool, A., exJinamoy, S., exThongaree, S., exKanchanasakha, B., exSimcharoen, S., ex Sribuarod, K., exMahannop, N, exPoonswad, P., "An assessment of the distribution and conservation status of hornbill species in Thailand", Oryx, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 441-450
2006 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Transboundary biodiversity conservation of the Pha Taem Protected Forest Complex: A bioregional approach", APPLIED GEOGRAPHY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3-4, ตุลาคม 2006, หน้า 260-275
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดินและสภาพภูมิอากาศ", การประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, 10 - 12 กรกฎาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย