การคัดเลือกและการพัฒนาเซลล์เอกลักษณ์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายเพื่อการผลิตเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda, exMichihiro Kobayashi, "Susceptibility of a Cloned Cell Line from Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กันยายน 2017, หน้า 196-204
Publish Year International Conference 2
2016 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda, exMichihiro Kobayashi, "Susceptibility of a Cloned Cell Line from Helicoverpa armigera to Homologous Nucleopolyhedrovirus", The 2016 4th International Conference on Food and Agricultural Sciences (ICFAS 2016), 26 ธันวาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2012 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "Clonal Variation in the Helicoverpa armigera Insect Cell Population", The 24th International Congress of Entomology , 19 - 24 สิงหาคม 2012, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ต่อเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย