การผลิตพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งโดยการผสมกลับร่วมกับการคัดเลือกด้วยเครื่องหมายโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2010 exTherdsak Thonnalak, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, "Meiotic Behavior in Microsporocytes of Some Bananas in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 536-543