การคัดเลือก RNA aptamer เพื่อยับยั้งการติดเชื้อไวรัสหัวเหลือง และพัฒนาวิธีการตรวจสอบไวรัสหัวเหลือง