รูปแบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรโดยมีส่วนร่วม