การศึกษาพฤติกรรมเชิงความร้อนในโถงเอนกประสงค์ใต้หลังคาสูงเพื่อสรุบแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใช้สอยอาคาร