การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, exดนัย สรรพศรี, exอรพรรณ ปฐมวงศ์กุล, "การเพิ่มปริมาณยอดจันทน์ผา (Dracaena cochinchinensis (Lour) S.C.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, 29 - 30 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย