การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 1
2010 exเมทินี มรรคยาธร, inดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มาลี ณ นคร, รองศาสตราจารย์, "ผลของ BA ต่อการเพิ่มปริมาณยอด และผลของ IBA ต่อการชักนำรากของกวาวคำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย