ผลของระดับประชากรและการขาดน้ำต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางอาหารของเมล็ดทานตะวัน