โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของแลนทานัมเฟอร์ไรท์เจือไอออนโลหะที่เตรียมโดยกระบวนการขั้นตอนเดียวเพื่อใช้เป็นวัสดุตรวจวัดแก๊ส

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, exDr.Anurat Wisitsoraat, exThammanoon Thaweechai, "Ethanol Sensing of La1-xSrxFeO3(x=0,0.1 and 0.3) Prepared by Metal-organic Complex Decomposition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ Supplement, ธันวาคม 2010, หน้า 218-223
2009 exThammanoon Thaweechai, exAnurat Wisitsoraat, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exNattamon Koonsaeng, "Ethanol Sensing of La1-xSrxFeO3 (x= 0, 0.1 and 0.3) Prepared by Metal-Organic Complex Decomposition", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 218-223