การศึกษาความสัมพันธ์ของสารในกลุ่ม unsaponifiables ต่อสมบัติของยางธรรมชาติ