คุณภาพของกล้วยไม้กระถางเพื่อส่งออกที่ได้รับสารมลพิษทางอากาศ