การศึกษาการเกิดสภาวะสมดุลระหว่างก๊าซเรดอน-222 และลูกหลานในบรรยากาศกรุงเทพฯ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี

Publish Year International Conference 1
2010 inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, exนางสาว พนิดา คนงาน, exผศ.อรรถพร ภัทรสุมันต์, "The Study of Equilibrium factor between Radon-222 and its Daughters in Bangkok Atmosphere by Gamma-ray Spectrometry", European Geosciences Union - General Assembly 2010 Austrian Center Vienna, 2 - 7 พฤษภาคม 2010, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
Publish Year National Conference 1
2010 inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทร แสงเพ็ง , exรชต สุทธศิริ , "การศึกษาการเกิดสภาวะสมดุลระหว่างก๊าซเรดอน-222 และลูกหลานในบรรยากาศกรุงเทพฯ โดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย