การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของชนิดพืชและสัตว์ในภาคเหนือ

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, exDavid H. Reed, exBudsabong Kanchanasaka, "Using species distribution modeling to set management priorities for mammals in northern Thailand", Journal for Nature Conservation, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2012, หน้า 264-273
2009 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, exRob Alkemade, exEric Arets, "Projecting forest tree distributions and adaptation to climate change in northern Thailand.", Journal of Ecology and Natural Environment, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 55-63
Publish Year International Conference 2
2011 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Identifying Biodiversity Hotspots in Thailand", Workshop on Environmental Protection and Regional Development, 21 กุมภาพันธ์ 2011, Yokohama ญี่ปุ่น
2008 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Modeling Experience in Thailand", International Workshop on Potential Uses of Biodiversity Modelling, 8 ธันวาคม 2008 - 11 ธันวาคม 2009, สาธารณรัฐเซเนกัล