การพัฒนา เซ็นเซอร์ สำหรับการตรวจปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำ