การพัฒนาวัสดุนาโนเซรามิกส์สปิเนลเพื่อใช้เป็นสารยึดเกาะสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา

Publish Year International Journal 1
2008 exปณิทัต หาสิน, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Nickel-aluminium complex: a simple and effective precursor for nickel aliminate (NiAl2O4) spinel", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 01, มกราคม 2008, หน้า 140-149
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exปณิทัต หาสิน, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "NiAl2O4 SPINEL PREPARED FROM NICKEL-ALUMINIUM COMPLEXES BY USING VARIOUS NICKEL(II) SALTS VIA ONE POT PROCESS", Journal of research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 303-314
Publish Year International Conference 1
2008 exธรรมนูญ ทวีชัย, exวรรณกัษมา ฮารน, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exหทัยกาญ มนัสปิยะ, exสาวิตรี รุจิธนาพานิช, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Cobalt Doped LaFeO3 Powder from Metal-Organic Complex for Gas Sensing Material", Pure and Aplied Chemistry International Conference 2008 (PACCON2008), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย