การใช้ Bacillus spp. เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกุ้งกุลาดำ

Publish Year International Journal 3
2007 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Application of Bacillus spp. Isolated from the Intestine of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) from Natural Habitat for Control Pathogenic Bacteria in Aquaculture ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 125-132
2006 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Competition on Using Nutrient for Growth between Bacillus spp. and Vibrio harveyi", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 505-0
2005 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Probiotic Properties of Bacillus pumilus, Bacillus sphaericus and Bacillus subtilis in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Culture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 0-0
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ที่แยกได้จากลำไส้กุ้งกุลาดำจากแหล่งธรรมชาติ ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคใน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาประมง , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย