โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการ เพื่อการแข่งขันในการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชาติ