ผลของไคโตซานที่ตัดพอลิเมอร์ด้วยรังสีต่อสรีรวิทยา การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวฟ่าง