บทบาทของยีน ten-a ต่อการพัฒนาของตาประกอบของแมลงหวี่ (Drosophila melanogaster)

Publish Year International Journal 1
2006 inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "ten-a overexpression caused abnormal pattern in the Drosophila compound eye", Insect Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 355-364
Publish Year National Conference 1
2008 exสายพิณ ขุมทรัพย์, inดร.พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์, inนางศุภลักษณ์ โรมรัตนพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาหน้าที่ของยีน ten-a ต่อการพัฒนาตาประกอบของแมลงหวี่ โดยใช้เทคนิค RNAinterference", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย